FAQ

FAQ är under uppbyggnad…

Vilka fördelar har en e-Lärande plattform i Matematik?

Om vi antar att en e-lärandeplattform, förenklat,  kan beskrivas som ett försök att förbättra /effektivisera den process vi idag har i våra skolor.  En viktig lärdom i pedagogiken är att alla inte lär sig på samma sätt, varken lika fort, eller med samma metoder. Att anpassa utbildningen till varje enskild elev är vad vi kanske snällt kan kalla ett ”stretch-mål” för skolan. I verkligheten är förmågan att anpassa undervisningen helt, starkt knuten till lärartätheten i klassen och är i de allra flest klasser ett nära nog helt ouppnåeligt mål, tiden räcker inte till.

Det flera av oss ser i e-lärande plattformar är möjligheten att nå denna så svårfångade individualisering, genom att virtuellt öka lärartätheten i klassrummen. Dvs öka elevens egna möjligheter att styra tempo på sin undervisning samt frigöra lärartid för mer ”one-on-one” tid med eleverna. De moment som är mest repetitiva, reproducerbara och hindrande är de som är mest uppenbara.

Teorigenomgångar (läraren går igenom något för hela klassen) är ett av de moment som har god effektiviseringspotential.

För att belysa besparingspotentialen, så betänk följande: Varje 4e klass lärare i Sverige kommer under året att hålla ungefär samma ca 10-15 minuter långa introduktionsgenomgång till procenträkning. Denna och andra genomgångar kommer antagligen ta upp mellan 15-40% av alla lärarens aktiva undervisningstid. Tid, som om dessa genomgångar blev en multimedia genomgång, skulle kunna användas till exempelvis fördjupning med elever istället. En multimedia genomgång har dessutom fördelen att den kan ses så många gånger man vill, var och närsomhelst, helt utan att någon ifrågasätter om man är snabb eller långsam med att ta in informationen.

Att t.ex ge eleverna i läxa att se en genomgång kvällen före lektionen, blir ett effektivt sätt att introducera ett nytt material och man kan gå rakt in i praktiska övningar eller diskussion i lektionen dagen efter.

Att serveras en lektion på sin egen nivå, är plötsligt helt trivialt, från att ha varit ett av de starkaste hindren på vägen mot sann individualiserad undervisning.

Steget från att räkna i en mattebok och manuellt rätta/ eller få rättat sina tal, till att ha en interaktiv självrättande mattebok (med ständigt närvarande hjälpfunktion), är inte långt. Det känns intuitivt och ytterligare tidsbesparande utan att ge avkall på viktiga aspekter i inlärningen.

Värdet av att kunna följa upp sina elever och möta dem på deras nivå är viktig och att ha allt i en digital plattform öppnar för helt nya metoder av uppföljning och koordinerade insatser.

För de som behöver ökat stöd erbjuder en e-plattform möjligheten att repetera genomgångar och uppgifter en möjlighet att arbeta i egen takt och undgå det stigma det kan innebära att fråga (kanske för tredje gången).

Även de elever som har lättare för matematik kan gå framåt i egen takt och motiveras/utmanas kontinuerligt istället för att växelvis arbeta för att sedan invänta huvuddelen av klassen i en start/ stopp loop som inte är en stark motivator för de flesta.

I en god implementation lyckas man alltså genom en e-lärande plattform frigöra lärar och klass tid till fördjupning/ experiment/ diskussion mm. Moment som nog många är överens om, är en mycket viktig del av att lära sig och faktiskt förstå ett ämne, även matematik.

Varför finns inte en Nationell E-lärande plattform i Matematik?

Anledningarna till att vi inte redan har eller håller på och bygger en egen svensk plattform är säkerligen många. De två som vi ser som drivande är först och främst kostnaden att bygga och underhålla en sådan plattform enligt alla krav och föreskrifter som säkerligen finns. Om vi gissar att en rimlig verklig (efter förseningar och tillägg) budget för ett sådant projekt landar på mellan 150-300 miljoner så är vi nog inte helt fel ute. Att klubba igenom ett sådant projekt är naturligtvis möjligt givet de satsningar som görs inom skolan, men försvåras säkert av anledning nr 2. Innehåll? Vad skall en sådan plattform innehålla? Säkerligen finns det många viljor kring vad som skall med eller inte skall med. Detta är fullt naturligt eftersom vi inte haft en sådan plattform tidigare så vet vi inte vad som är viktigast och som används mest. Plötsligt krävs en omfattande förstudie och projektet har nu svällt till minst ett 4-5års projekt och blir ännu svårare att få igenom, dessutom kan vi nog anta att de kommer att vara till del omodernt när man är färdig…

Hur kan jag bidra till projektet?

På flera sätt. Vi behöver hjälp med:

*Översättning av övningsuppgifter
*Översättning / dubbning/ nyinspelning av teori filmer
*Media ”Post-production” (filmer / dubbning) samt media hantering.
*Korrektur -läsning/ -”lyssning”
*Finansiella / andra donationer
*Marknadsföring/ rekrytering mot finansiärer, myndigheter/ Skolhuvudmän/ lärare , Media, volontärer mfl.
*Projektledning
*Utbildning av användare mm.

Berätta för oss vad du kan och vill bidra med så hittar vi möjligheter att realisera det tillsammans.

Vad erbjuder Khan Academy idag?

1.Teori Filmer
2.Övningsuppgifter
3.Verktyg för Lärar/ coach planering och uppföljning av elever.

Khan Academy erbjuder ett komplett e-verktyg för att kunna lära sig all matematik från allra första stegen  till och med tidig högskolematematik. Motsvarande K-12 enligt amerikanska Common Core.

Lärar/ coachdelen ger fantastiska möjligheter att följa upp och se vad elverna gör, t.o.m i realtid, vilket skapar helt nya möjligheter att rikta undervisningen där den gör bäst nytta.

Hur dra nytta av flerspråkligheten i Khan Academy?

Eftersom Khan Academy är byggt för att vara globalt är tanken att det på sikt skall finnas samma material (Filmer och övningsuppgifter) på olika språk. Detta innebär t.ex att det är betydligt enklare för nyanlända barn som endast talar, t.ex Engelska, Arabiska, Kinesiska, Kurdiska, Rumänska etc att följa övningar och uppgifter och inte bromsas upp i matematiken pga språkbarriären när de är nya i landet. För barn som själva kan följa undervisningen på svenska, men behöver hjälp i hem miljön av föräldrar som inte kan tillräcklig svenska, kan den övningen t.ex flippas till arabiska så att föräldern kan läsa uppgiften och hjälpa sitt barn.

Omvänt kan en elev som t.ex skall flytta utomlands, börja arbeta med uppgifter i det nya språket för att vara bättre förberedd när man anländer och därmed minska integrationstiden.

Denna flerspråklighet är en nog så viktig funktion i sig själv, som vi får på köpet med Khan Academy men aldrig om vi bygger en egen svensk plattform.

Är det verkligen Gratis?

Ja! Nämnde vi att det inte kostar något?;-)

Vem står bakom Khan Academy?

Salman (Sal) Khan Startade Khan Academy runt 2006 som ett sätt att hjälpa ett antal släktingar med matematik. Det utvecklades till en Not for Profit organisation och har sedan dess växt och har idag (2015). ca 85 anställda, 15-20 Miljoner USD i årlig finansiering från olika bidragsgivare, däribland, (Bill & Melinda) Gates Foundation och Google. Målet är ” to provide a free, world‑class education for anyone, anywhere.”

Är Khan Academy bara matematik ?

Nej, det är det inte.
Det finns även Fysik, Kemi, Historia, Ekonomi, Konsthistoria, Programmering mm. Dock är det Matematik delen vi i dagsläget ser som huvud fokus. Khan Academy började som ett Matematik projekt och det är där merparten av budgeten använts och det som är mest komplett. Matematik är också det ämnes område där det råder minst oenighet om vad som är ”rätt”.  Programmering, fysik och kemi  har säkert god potential. När vi rör oss ut i SO-arenan, så är nog de flesta ense om att det ibland är så pass stora nationella olikheter, kring hur olika företeelser presenteras  och tolkas att ren översättning ibland blir ”problematisk”, för att uttrycka sig helt ryggradslöst.

Dvs för Svenskt vidkommande så innehåller Khan Academy, i dagsläget, matematik och programmering. Med en option på fysik och kemi…

Annonser